*/?> */?>

Ulgi inwestycyjne

W celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową, na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej obowiązują zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości.

Szczegółowy zakres i zasady przyznania pomocy reguluje Uchwała nr IX/62/2015 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej.

Przez inwestycję początkową należy przez to rozumieć inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Okres zwolnienia od podatku od nieruchomości określonego w § 1 ust. 1 uchwały wynosi 5 (pięć) lat i liczony jest od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono inwestycję początkową lub utworzono nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową, nie dłużej jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 9 uchwały, z zastrzeżeniem ust.2.

 

Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust.1 uchwały, dotyczy nieruchomości, na których zrealizowano inwestycje początkowe lub utworzono nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową, jeżeli:

1) nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 75.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu mikroprzedsiębiorców,

2) nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 250.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 25 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu małych przedsiębiorców,

3) nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 750.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 75 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców,

4) nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 1.000.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców innych niż wymienieni wpunktach 1 – 3.

Inwestycja początkowa musi być zakończona w terminie 3 lat od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy przez przedsiębiorcę.

Miejsca pracy muszą być stworzone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego.

Stworzenie miejsc pracy musi nastąpić w ciągu 3 lat od zakończenia inwestycji początkowej.

Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1) zobowiązanie się do pokrycia co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

2) zobowiązanie się do:

a) w przypadku pomocy na wspieranie inwestycji początkowej – utrzymania inwestycji co najmniej przez 5 lat od dnia jej zakończenia, lub

b) w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową – utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat od dnia ich utworzenia.

2. Okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców wynoszą 3 lata.

 

Załączniki do pobrania:

Uchwała nr IX/62/2015 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej

Formularz zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy

Oświadczenie o zakończeniu inwestycji

Deklaracja

Oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy

Oświadczenie o kosztach pracy pracowników

Oświadczenie o utrzymaniu inwestycji

Oświadczenie o stanie zatrudnienia

Deklaracja pokrycia kosztów kwalifikowalnych

Deklaracja utrzymania inwestycji

Deklaracja utrzymania miejsc pracy

 

 

Partnerzy

  • UM Skarżysko-Kamienna
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
  • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
  • TARGI KIELCE S.A.
  • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content