*/?> */?>

Informacja z otwarcia ofert: „Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej wydzielonej części 5. piętra”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej  wydzielonej części 5. piętra

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu nr RPSW.02.01.00-26-0001/16 pn. „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), w imieniu Zamawiającego przedstawiam informacje podane podczas otwarcia ofert:

1)            kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  398.520,00  zł.  brutto.

2)            dane wynikające ze złożonych ofert:

Lp. Numer oferty Nazwa i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie CENA – „C” – 60 % Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – 20 % Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki    w realizacji przedmiotu umowy – 10 % Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy przy odbiorze  lub w  okresie gwarancji i rękojmi – 10 %
 

 

1

 

 

 

Oferta Nr 1

 

ULOIL Urszula Rudnicka

ul. Legionów 122 D lok. 404

26-110 Skarżysko – Kamienna

 

 

 

410.610,58 zł.

 

 

 

okres gwarancji i rękojmi 60  miesięcy

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi   o 24 miesiące                            ( 36 miesięcy +  24  miesięcy )

 

 

0,3 %

 

 

0,3 %

 

2

 

 

 

Oferta Nr 2

 

 

 

ZAKŁAD  REMONTOWO-BUDOWLANY

ul. Sienkiewicza 19

26-110 Skarżysko – Kamienna

 

 

 

431.000,00 zł.

 

 

 

okres gwarancji i rękojmi 60  miesięcy

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi   o 24 miesiące                            ( 36 miesięcy +  24  miesięcy )

 

 

0,3 %

 

 

0,3 %

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Oferta Nr 3

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BATREM”

Tomasz Bańcyrowski

ul. Świętokrzyska 11

26-110 Skarżysko – Kamienna

 

 

 

 

397.800,00 zł.

 

 

okres gwarancji i rękojmi 48  miesięcy

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi   o 12 miesięcy (36 miesięcy +  12  miesięcy )

 

 

0,1 %

 

 

0,1  %

Zgodnie z wymogiem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin wykonania zamówienia : do 17.12.2018 r .

Okres gwarancji  i warunki płatności: zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym „WYDŁUZENIE  OKRESU  GWARANCJI  I  REKOJMI” jest jednym z kryteriów oceny ofert , tym  samym Wykonawca będzie związany oświadczeniem woli podanym   w formularzu oferty.

Jednocześnie w imieniu Zamawiającego przypominam o obowiązku złożenia – w terminie 3 dni  od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej – oświadczenia dot. grupy kapitałowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Partnerzy

  • UM Skarżysko-Kamienna
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
  • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
  • TARGI KIELCE S.A.
  • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content