*/?> */?>

Nowy Najemca COI – Fundacja Wspierania Praworządności ,,Zdążyć z Pomocą”

Przedstawiamy Państwu nowego Najemcę w budynku przy ul. Legionów 122D, jakim jest Fundacja Wspierania Praworządności „Zdążyć z Pomocą” w lok. 308 (III piętro).

Jest to organizacja, której powierzono działania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym na województwie świętokrzyskim obejmującego sześć powiatów.

Osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstwa mogą zostać objęte programem i nieodpłatnie uzyskać pomoc oraz wsparcie materialne i niematerialne. Ponadto funkcjonuje także 24-godzinny dyżur telefoniczny pod numerem 531-618-359 do dyspozycji dla osób potrzebujących wsparcia oraz pomocy, czynny również w niedzielę i święta.

 

W ramach projektu Fundacja będzie zupełnie nieodpłatnie świadczyć pomoc:

 

 1. a) dla pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższych oraz świadków i osób im najbliższych odpowiednio poprzez:

– organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod
rozwiązywania konfliktów

– organizowanie i finansowanie pomocy związanej z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną,

– organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osoby pierwszego kontaktu oraz organizowanie i finansowanie 24-godzinnego dyżuru telefonicznego dla beneficjentów programu,

 

 1. b) dla pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych poprzez:

– organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;

– organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika
w celu udzielenia pomocy prawnej;

– pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych,
w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych,
w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego
z przestępstwa lub jego następstw;

– pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym
w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych; – pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi
w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.);

– organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

– pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia; – finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

– usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;

– pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

– pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

– finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

– finansowanie kosztów wyjazdu:

 1. a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
 2. b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;

– finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;

-zakup urządzeń i wyposażenia;

-zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Partnerzy

 • UM Skarżysko-Kamienna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • TARGI KIELCE S.A.
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content