*/?> */?>

Dokumenty aplikacyjne do SIP

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

DO SKARŻYSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej działając w imieniu i na rzecz gminy Skarżysko – Kamienna ogłasza nabór wniosków do Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Celem strategicznym działalności Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest podniesienie poziomu aktywności gospodarczej na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej.

 

 1. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku
 2. osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej;
 3. przedsiębiorcy w rozumieniu art.431 C. (Dz. U. 2018.1025 j.t.) prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku;
 4. przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 C. (Dz. U 2018.1025 j.t.) prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku;

 

 1. Oferta Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 2. najem powierzchni biurowej na terenie SIP;
 3. kolportaż informacji o charakterze prorozwojowym;
 4. wspieranie kooperacji pomiędzy lokatorami a przedsiębiorcami
 5. wspieranie lokatorów w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne;
 6. promocję oferty lokatorów w mediach elektronicznych oraz w trakcie imprez targowych;
 7. doradztwo o charakterze prorozwojowym;

 

 • Procedura zasiedlania Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Procedura wnioskowania o przyznanie miejsca w Skarżyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości składa się z następujących etapów:

 1. złożenie przez Kandydata formularza aplikacyjnego wraz z załącznikami,
 2. analiza informacji zawartych w formularzu aplikacyjnym przez Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej;
 3. przedłożenie formularza aplikacyjnego Radzie Programowej do zaopiniowania,
 4. wydanie przez Radę Programową opinii w zakresie przedłożonego wniosku oraz rekomendacji dla Dyrektora COI w zakresie przyznania miejsca w SIP;
 5. wyznaczenie terminu spotkania Kandydata z Dyrektorem COI celem przekazania ostatecznej decyzji w zakresie przyznania miejsca w SIP oraz omówienia wyników oceny; termin spotkania jest wyznaczany bez względu na wynik oceny;

 

 1. Wymagane dokumenty przy składaniu aplikacji do Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą
 1. formularz aplikacyjny (wzór załącznik nr 1);
 2. dowód rejestracji działalności gospodarczej w odpowiednim rejestrze (KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – (wydruk lub kopia);
 3. dokument potwierdzający nadanie numeru statystycznego REGON (kopia);
 4. dokument potwierdzający nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP (kopia);
 5. oświadczenie o niezaleganiu w płatności danin, opłat i składek o charakterze obowiązkowym (wzór załącznik nr 2);
 6. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (wzór załącznik nr 3)
 7. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór załącznik nr 4);

 

 • Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
 1. formularz aplikacyjny (wzór załącznik nr 1);
 2. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (wzór załącznik nr 3)
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór załącznik nr 4);
 4. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (wzór załącznik nr 5);
 5. oświadczenie o planowanym miejscu zarejestrowania działalności gospodarczej (wzór załącznik nr6)

 

 1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski wraz z kompletnymi załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie, w formie tradycyjnej (papierowej), w jednym (1) egzemplarzu do Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, ul. Legionów 122 D, pokój 116, 26-10 Skarżysko – Kamienna. Wnioski i oświadczenia należy podpisać !

Wnioski należy składać w terminie od dnia 10.12.2019 roku do dnia 30.12.2019, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, z zastrzeżeniem, że w dniu 24.12.2019 r. i w dn. 30.12.2019 r. wnioski będą przyjmowane wyłącznie do godz. 13.00. Wnioski można również przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem, z zastrzeżeniem, że wiążąca jest data wpływu do Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, która musi nastąpić przed dniem 30.12.2019 r. godz. 13.00.

Wnioski wraz z załącznikami należy przygotować wyłącznie na wzorach formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia. Nie należy załączać innych dokumentów niż wskazane w pkt IV.

Rozstrzygnięcie naboru i poinformowanie wszystkich wnioskodawców o jego wynikach nastąpi do dnia 17 stycznia 2020 roku.

 

 1. Dodatkowe informacje

Informacji i wyjaśnień w zakresie składania wniosków udziela Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00 pod numerem telefonu 41 253 40 10. Pytania można również kierować na adres poczty elektronicznej: coi@coi.skarzysko.pl

 

Dokumenty do pobrania

1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza aplikacyjnego

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami danin publicznych

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

4. Załącznik nr 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o miejscu zarejstrowania działaności gospodarczej

7. Załącznik nr 7 – Wzór umowy najmu powierzchni w SIP

8. Regulamin Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Skarżysku-Kamiennej

 

 

 

 

Partnerzy

 • UM Skarżysko-Kamienna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • TARGI KIELCE S.A.
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content