*/?> */?>

Zamówienie publiczne: Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych dla pracowników Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej w ramach pozyskiwania know – how funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości oraz wymiany doświadczeń w latach 2018 – 2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej zaprasza do złożenia ofert na usługę pn. „Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych dla pracowników Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej w ramach pozyskiwania know – how funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości oraz wymiany doświadczeń w latach 2018 – 2019”.

Jednocześnie informuję, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. EURO, będzie prowadzone  zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Projektu nr RPSW.02.01.00-26-0001/16 pn.: „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 ,,Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Poniżej znajdują się niezbędne informacje do prawidłowego złożenia oferty. 

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

(przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy z Wykonawcą)

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wizyt studyjnych dla pracowników Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej w ramach pozyskiwania know – how funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości oraz wymiany doświadczeń w latach 2018 – 2019.

Celem wizyt studyjnych jest podniesienie kompetencji pracowników Centrum Obsługi Inwestora w zakresie efektywnego wspierania nowopowstających firm w ramach nowotworzonego inkubatora przedsiębiorczości. Wizyty studyjne mają na celu zapoznanie uczestników wizyt ze sposobem funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości na terenie Polski oraz Unii Europejskiej w celu budowania kompetencji zawodowych w oparciu o wymianę doświadczeń.

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację dwóch wizyt studyjnych na terenie Polski oraz sześciu wizyt studyjnych na terenie Unii Europejskiej z wyłączeniem Polski. W każdej wizycie studyjnej udział weźmie trzech/troje pracowników Zamawiającego

Zamawiający preferuje aby wizyty studyjne na terenie Polski zostały zrealizowane w aglomeracji trójmiejskiej (Gdańsk, Gdynia, Sopot) oraz w Krakowie, niemniej jednak inne lokalizacje nie są wyłączone. Zamawiający preferuje aby wizyty studyjne poza granicami Polski zostały zrealizowane w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Belgii, Niemczech, Włoszech i Francji, niemniej jednak inne lokalizacje na terenie Unii Europejskiej nie są wyłączone. Preferencje Zamawiającego wynikają z założeń wskazanych w projekcie nr RPSW.02.01.00-26-0001/16 pn.: „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

 • Przedłożenie Zamawiającemu propozycji docelowych miejsc wizyt studyjnych;
 • Sporządzenie szczegółowych programów wizyt studyjnych w uzgodnieniu z Zamawiającym;
 • Zapewnienie możliwości realizacji programów wizyt studyjnych w miejscach docelowych;
 • Zapewnienie transportu dla uczestników wizyt studyjnych;
 • Zapewnienie miejsc noclegowych dla uczestników wizyt studyjnych w obiektach hotelowych;
 • Zapewnienie posiłków dla uczestników wizyt studyjnych;
 • Zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników wizyt studyjnych;
 • Zapewnienie koordynatora ze strony Wykonawcy dla poszczególnych wizyt studyjnych;

Sporządzenie raportu podsumowującego każdą z wizyt studyjnych;

Kod CPV:

55100000-1 – usługi hotelarskie;

55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków;

63516000-9 – usługi zarządzania podróżą;

79997000-9 – usługi organizowania podróży służbowych;

79540000-1 – usługi w zakresie tłumaczeń ustnych;

79530000-8 – usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych;

73220000-0 – usługi doradcze w zakresie rozwoju;

80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego;

Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonali należycie co najmniej trzy zagraniczne wyjazdy studyjne albo wyjazdy zorganizowane polegające na wizytowaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub działalność publiczną, z wyłączeniem instytucji kultury oraz wycieczek krajoznawczych (przyrodniczych);
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w projekcie umowy;
 • nikt z członków organu odpowiedzialnego za zarządzanie nie został skazany prawomocnie za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 • nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
 • zapoznali się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz warunkami logistycznymi realizacji zamówienia i w pełni je akceptują.
 • zapoznali się z obowiązującym wzorcem umowy i w pełni akceptują zawarte w nim postanowienia. W przypadku wyboru ich oferty zobowiązują się zawrzeć umowę zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego wzorcem bez zastrzeżeń.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie złożonego oświadczenia oraz informacji przedłożonych w ramach formularza ofertowego. W przypadku wątpliwości co do spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień, w tym dokumentów poświadczających spełnianie warunków.

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dn. 30.11.2018 r. o godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 30.11.2018 r. o godz. 14.15.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie za pomocą formularza ofertowego stanowiącego załącznik do Zaproszenia na adres:

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, ul. Legionów 122 D, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna, pokój nr 116, z dopiskiem „Oferta na organizację wizyt studyjnych”.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Oferty należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami.

Kryteria oceny ofert

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców oraz informacji przedłożonych w ramach formularza ofertowego.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, które zostały złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, przy wykorzystaniu następujących kryteriów :

 

Kryteria oceny ofert oraz wagi przypisane poszczególnym kryteriom

Lp. Kryterium Waga
1. Cena brutto 60 %
2. Liczba państw, w których będą realizowane zagraniczne wizyty studyjne 30 %
3. Standard hotelu, w którym będą zakwaterowani uczestnicy wizyt studyjnych 10 %

Załączniki do pobrania:

01. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

02. Formularz ofertowy

03. Wzór umowy z Wykonawcą

Partnerzy

 • UM Skarżysko-Kamienna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • TARGI KIELCE S.A.
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content