*/?> */?>

Zamówienie publiczne: „Niestacjonarne studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych dla pracownika Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

DLA ZADANIA POD NAZWĄ

Niestacjonarne studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych dla pracownika Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej”. 

 

Szanowni Państwo,

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn. „Niestacjonarne studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych dla pracownika Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej”.

Jednocześnie informuję, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. EURO, będzie prowadzone  zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Projektu nr RPSW.02.01.00-26-0001/16 pn.: „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 ,,Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Poniżej znajdują się niezbędne informacje do prawidłowego złożenia oferty.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

(przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia)

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie możliwości uczestnictwa jednego (1) pracownika Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej w niestacjonarnych studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.).

Celem studiów podyplomowych powinno być podniesienie kompetencji pracownika w zakresie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym w obrocie gospodarczym.

Niestacjonarne studia podyplomowe powinny być realizowane w trakcie co najmniej 130 godzin dydaktycznych rozłożonych na dwa semestry i kończyć się nie później niż 29 lutego 2020 roku. Studia podyplomowe powinny być realizowane w przeważający sposób w terminie sobota – niedziela. Zamawiający nie dopuszcza aby studia były realizowane w przeważający sposób w terminie poniedziałek – piątek.

Miejsce realizacji studiów nie może być oddalone od Skarżyska – Kamiennej o więcej niż 200 km albo czas dojazdu do miejsca realizacji studiów ze Skarżyska – Kamiennej nie może być dłuższy niż 2 godziny.

Liczba godzin dydaktycznych dla poszczególnych zagadnień powinna być dostosowana do obszerności materiału.

Program studiów podyplomowych powinien obejmować co najmniej następujące zagadnienia:

 1. Podstawy prawnej ochrony danych osobowych. System ochrony danych osobowych.
 2. Publiczne i prywatne podmioty dokonujące przetwarzania danych osobowych.
 3. Zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych.
 4. Polskie i unijne rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych;
 5. Bezpieczeństwo danych osobowych w środowisku cyfrowym. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
 6. Status prawny administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego dane osobowe.
 7. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Konstruowanie baz danych do celów marketingowych.
 10. Ochrona danych kadrowych.
 11. Ochrona praw podmiotów danych osobowych.
 12. Korzystanie z danych osobowych w prawo prasowe.
 13. Dane osobowe w świetle prawa autorskiego.
 14. Dane osobowe w administracji rządowej i samorządowej.
 15. Cywilnoprawna ochrona danych osobowych.
 16. Zarządzanie nieruchomościami w kontekście przetwarzania danych osobowych.
 17. Fizyczne zabezpieczenia danych osobowych.
 18. Ochrona informacji niejawnych.
 19. Zabezpieczenie systemów informatycznych.
 20. Przygotowanie do kontroli PUODO.
 21. Kary dotyczące naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 22. Certyfikacja i kodeksy postępowania.
 23. Postępowanie z danymi osobowymi w sytuacji likwidacji lub upadłości pracodawcy.
 24. Obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracownika i jego rodziny.
 25. Dane osobowe objęte tajemnicą służbową i zawodową.
 26. Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez spółki handlowe.Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:80430000-7 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

  Oferty częściowe i wariantowe

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Warunki udziału w postępowaniu

  W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty spełniające następujące warunki:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonali należycie co najmniej jedną usługę polegającą na prowadzeniu studiów podyplomowych z zakresu nauk prawnych;
  • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia;
  • nikt z członków organu odpowiedzialnego za zarządzanie nie został skazany prawomocnie za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  • nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
  • zapoznali się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz warunkami realizacji zamówienia i w pełni je akceptują.Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia oraz informacji przedłożonych w ramach formularza ofertowego. W przypadku wątpliwości co do spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień, w tym dokumentów poświadczających spełnianie warunków. 

    

   Termin i miejsce składania ofert

   Termin składania ofert upływa w dn. 15.03.2019 r. o godz. 10.00.

   Otwarcie ofert nastąpi w dn. 15.03.2019 r. o godz. 10.15.

   Oferty można składać:

   • w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie za pomocą formularza ofertowego stanowiącego załącznik do Zaproszenia na adres: Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, ul. Legionów 122 D, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna, pokój nr 116, z dopiskiem „Oferta na studia podyplomowe – ochrona danych osobowych”.

   ALBO

   • w postaci wiadomości email zawierającej skan wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik do Zaproszenia, przesłanej na adres poczty elektronicznej coi@coi.skarzysko.pl W temacie wiadomości należy podać „Oferta na studia podyplomowe – ochrona danych osobowych”.

    

   Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą tradycyjną albo pocztą elektroniczną, które wpłyną po upływie terminu składania ofert nie będą brane uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

   Sposób przygotowania oferty

   Oferty należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik do Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami.

   Kryteria oceny ofert

   Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców oraz informacji przedłożonych w ramach formularza ofertowego.

   Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, które zostały złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny (waga 100%). Oferta z najniższą ceną brutto zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

   W przypadku dwóch ofert z taką samą ceną, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowej oferty. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż zaoferowane uprzednio. Po złożeniu dodatkowych ofert Zamawiający przeprowadzi ich ocenę i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.

Pliki do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert – studia podyplomowe – ochrona danych osobowych
 2. Formularz ofertowy – studia podyplomowe – ochrona danych osobowych
 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – studia podyplomowe – ochrona danych

Partnerzy

 • UM Skarżysko-Kamienna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • TARGI KIELCE S.A.
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content