*/?> */?>

Zamówienie publiczne: „Ochrona w formie całodobowego monitoringu wraz z wideo weryfikacją, konserwacją i utrzymaniem lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz utrzymaniem sprawności centralnego ogrzewania”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

(przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy z Wykonawcą)

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona budynków Zamawiającego realizowana w formie monitoringu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego, polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych wraz z wideo weryfikacją tych sygnałów a także bieżąca konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej tych systemów w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2018 poz. 2142 ze zm.) oraz podejmowanie interwencji wobec sprawców ujawnionych przestępstw i wykroczeń. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również bieżącą obsługę kotłowni HDG Bawaria Compact 200.

 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

 • Przegląd i niezbędną modernizację, ewentualnie naprawę, istniejących systemów bezpieczeństwa w obiektach Zamawiającego według wytycznych szczegółowo wskazanych w Załączniku Nr 1 – „Minimalny zakres modernizacji systemów bezpieczeństwa Zamawiającego”.
 • Podłączenie obiektów Zamawiającego do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego Wykonawcy;
 • Stały, 24 godzinny monitoring sygnałów z lokalnych systemów alarmowych Zamawiającego wraz z video weryfikacją zdarzenia i wysyłaniem grupy interwencyjnej;
 • Wirtualny patrol video poprzez dokonywanie zdalnych kontroli bezpieczeństwa na obiektach z wykorzystaniem zainstalowanych systemów kamer CCTV, co najmniej w godzinach 20:00, 23:00, 02:00 i 6:00 . Platforma technologiczna, którą będzie posługiwał się Wykonawca w ramach utrzymania stanowiska interwencyjnego, musi posiadać możliwość automatycznego łączenia się z kamerami według zadanego harmonogramu wymagając od operatora dokonania określonych czynności sprawdzających, w tym odpowiedzi na uprzednio ustalone pytania sprawdzające. Platforma technologiczna musi umożliwiać generowanie raportów co najmniej w cyklach miesięcznych na żądanie Zamawiającego z obsługi sygnałów i zdarzeń oraz patroli wirtualnych.
 • Podejmowanie interwencji wobec sprawców wykroczeń i przestępstw w ramach posiadanej grupy interwencyjnej,
 • Utrzymywanie i konserwowanie istniejącego elektronicznego systemu bezpieczeństwa Zamawiającego w okresie trwania umowy na koszt Wykonawcy, w tym wymiana urządzeń, które ulegną awarii w tym czasie.
 • Bieżącą obsługę kotłów HDG Bawaria Compact 200 polegającą na:
 1. odżużlaniu kotła;
 2. dozorze procesu spalania wraz z informowaniem Zamawiającego o potrzebie załadunku zasobów kotła, w tym o konieczności zakupu paliwa;
 3. obsłudze urządzeń kotłowni w charakterze użytkownika;
 4. informowania Zamawiającego o zaobserwowanych usterkach i awariach kotła;
 5. informowaniu Zamawiającego o zbliżających się terminach okresowych przeglądów lub napraw wynikających z bieżącej eksploatacji;
 6. bieżącego utrzymania porządku w pomieszczeniu kotłowni;

 

Realizacja przedmiotu zamówienia dotyczy następujących budynków pozostających w trwałym zarządzenie Zamawiającego:

 • Budynek Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego, ul. Asfaltowa 1/364, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna;
 • Budynek biurowy „Lipsk”, ul. Legionów 122 D, 26 -110 Skarżysko – Kamienna;

 

Kod CPV

79710000-4 – Usługi ochroniarskie

 

Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty spełniające następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonali należycie co najmniej trzy usługi ochrony mienia w formie monitoringu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego, polegające na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych w rozumieniu 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2018 poz. 2142 ze zm.) wraz z wykonywaniem wideo patrolu i wideo weryfikacji lub wideo analizy.
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
 1. dysponują całodobowym, uzbrojonym stanowiskiem interwencyjnym, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U.2015 poz.992).
 2. dysponują na terenie powiatu skarżyskiego na dzień składania oferty albo będą dysponować nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku co najmniej jedną grupą interwencyjną, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U.2015 poz. 992) i zapewnią czas dojazdu do obiektów Zamawiającego w czasie do 10 minut od otrzymania sygnału.
 3. dysponują osobą przeszkoloną do obsługi kotłów HDG Bawaria Compact 200;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w projekcie umowy;
 • nikt z członków organu odpowiedzialnego za zarządzanie nie został skazany prawomocnie za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 • nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
 • zapoznali się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz warunkami logistycznymi w terenie realizacji zamówienia i w pełni je akceptują.
 • zapoznali się z obowiązującym wzorcem umowy i w pełni akceptują zawarte w nim postanowienia. W przypadku wyboru ich oferty zobowiązują się zawrzeć umowę zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego wzorcem bez zastrzeżeń.

 

UWAGA

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie złożonego oświadczenia oraz informacji przedłożonych w ramach formularza ofertowego. W przypadku wątpliwości co do spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień, w tym dokumentów poświadczających spełnianie warunków.

 

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dn. 27.12.2018 r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 27.12.2018 r. o godz. 12.15.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie za pomocą formularza ofertowego stanowiącego załącznik do Zaproszenia na adres:

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, ul. Legionów 122 D, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna, pokój nr 116, z dopiskiem „Oferta na ochronę”. 

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Sposób przygotowania oferty

Oferty należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik do Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami.

 

Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń w ramach formularza ofertowego.

Szczegółowe warunki oceny ofert określono w SOPZ.

 

Załączniki do pobrania

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – ochrona COI i SIT
2. Wzór umowy z Wykonawcą – ochrna COI i SIT
3. Formularz ofertowy – ochrona COI i SIT

Partnerzy

 • UM Skarżysko-Kamienna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • TARGI KIELCE S.A.
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content