*/?> */?>

Zamówienie publiczne: „Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej wydzielonej części 5. piętra”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu nr RPSW.02.01.00-26-0001/16 pn. „Skarżyska
Strefa Kreatywnego Biznesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014- 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych: Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania: Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, krajowy numer
identyfikacyjny 361932534, ul. Legionów 122 D , 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie,
państwo Polska, tel. 41 2534010, e-mail coi@coi.skarzysko.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.coi.skarzysko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.coi.skarzysko.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe , osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
ul. Legionów 122 D ; 26-110 Skarżysko – Kamienna pokój 116.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz
z remontem instalacji elektrycznej wydzielonej części 5. piętra”
Numer referencyjny: ZP.271.1.2018.SC
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
– określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1.
Przedmiotem zamówienia jest :wykonanie remontu pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej
wydzielonej części 5. piętra w budynku Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej przy ul.
Legionów 122 D w Skarżysku – Kamiennej. Remont obejmuje m.in. wymianę elementów instalacji
oświetlenia, stolarki drzwiowej oraz wykonanie robót izolacyjnych, tynkarskich, malarskich i
okładzinowych podłóg. Remont pomieszczeń obejmuje między innymi: 1. Wymianę opraw
oświetleniowych. 2. Wymianę instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznej. 3. Wymianę drzwi
wewnętrznych; 4. Wymianę posadzki ; 5. Naprawę uszkodzeń w murach i stropach. 6. Uzupełnienie
tynków. 7. Wymianę i naprawę ścianek działowych GK 8. Wykonanie gładzi gipsowych. 9. Izolację od
spodu stropu wełną mineralną. 10. Zabudowę warstw izolacyjnych stropu płytami gipsowo kartonowymi;
11. Zabudowę pionów i poziomów z płyt gipsowo kartonowych. 12. Malowanie ścian i sufitów farbami
emulsyjnymi. 13. Malowanie ścian farbami olejnymi. 14. Usunięcie z budynku, wywóz i utylizacja gruzu.
Podstawą realizacji zadania jest dokumentacja projektowa, oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych. Przedstawiony przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyceny
robót nie stanowi on podstawy do rozliczeń finansowych jest tylko elementem pomocniczym. W
przedmiotowej dokumentacji – jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i
urządzeń – to podane zostały one jedynie jako przykładowe w celu określenia parametrów technicznych i
innych wymogów jakie muszą być spełnione by mogły być użyte w czasie realizacji przedmiotowego
zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie innych/równorzędnych lub lepszych
materiałów, technologii i urządzeń – o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w
dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów,
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do
autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta
może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń
równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. Jeśli w opisach przedmiotowej
SIWZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP należy to traktować
jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są
rozwiązania równoważne opisywanym. Celem niniejszego postępowania jest uzyskanie efektu
końcowego w postaci robót budowlanych o określonej w SIWZ funkcjonalności i przeznaczeniu, a nie
wykonanie ich przy użyciu materiałów i urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów
zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które
mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub
produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej
występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu
zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym.
Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 – W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w
opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające
przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności: wymaga, adekwatnie do
przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym
zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych; Przedmiotowa robota budowlana nie ogranicza
dostępności osobom niepełnosprawnym. Realizacja robót przez Wykonawcę będzie prowadzona zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich
wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. Dokumentacja zawiera zapisy w
tym zakresie. .
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45410000-4
45432000-4
45442000-7
45421000-4
45311000-0
45332000-3
45111100-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-17
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie. Zamawiający
uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże: a/ że dysponuje co najmniej jedną osobą,
która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – sprawować samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w specjalności: – kierownik budowy: osoba posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; –
kierownik robót: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń lub posiada odpowiadające uprawnienia ww. wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców wskazany warunek podlega
sumowaniu. UWAGA: Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art.
12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12
ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a)
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. b) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
wraz z oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
(Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 Pzp. ) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.1.12.B lit. „a”
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1.12.B lit. „a” ,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentów:
– oświadczenia Wykonawcy – oryginał; – dokumenty inne niż oświadczenie Wykonawcy – oryginał lub
kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a/ wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego , w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie dysponowania tymi osobami. Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do
niniejszej SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania składane wraz z ofertą: a)
pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a
umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma – oryginał
lub kopia poświadczona przez notariusza b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma – oryginał lub kopia
poświadczona przez notariusza. c) zobowiązanie podmiotu trzeciego – o ile dotyczy. pisemne
zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 22a Pzp, do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca
będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. ( o ile dotyczy ) Wymagana form
dokumentu – oryginał.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane 20,00
Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy 10,00
Wys. kary umown. za każdy dzień opźn. w usunięciu wad przedm. umowy przy odbiorze lub
w ok. gwarancji i rękojmi
10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego zawarte są w Załącznik nr 7 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-29, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

BZP – Ogłoszenie o zamówieniu

zał. 1 SIWZ Warunki przetargowe PO UZGODNIENIU (1)

zał 2 – oferta

zał. 3 oświadczenie – że wykonawca nie podlega wykluczeniu (1)

zał. 4 oświadczenie – że wykonawca spełnia warunki udzialu w postępowaniu (1)

zał. nr 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego (1)

zał. 6 oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej (3)

zał. 7 ist. post. umowy

zał. Nr 8 Wykaz osób

zał. 9 – PRZEDMIAR – remont 5piętra pop przed-2

zał. 10 – Specyfikacja techniczna 5-te piętro Legionów

Partnerzy

  • UM Skarżysko-Kamienna
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
  • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
  • TARGI KIELCE S.A.
  • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content