*/?> */?>

Zamówienie publiczne: „Produkcja i emisja programu publicystycznego dotyczącego działań gospodarczych podejmowanych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna w roku 2019 w telewizji o zasięgu regionalnym”.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

DLA ZADANIA POD NAZWĄ

„Produkcja i emisja programu publicystycznego dotyczącego działań gospodarczych podejmowanych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna w roku 2019 w telewizji o zasięgu regionalnym”.

Szanowni Państwo,

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej zaprasza do złożenia ofert na usługę pn. „pn. „Produkcja i emisja programu publicystycznego dotyczącego działań gospodarczych podejmowanych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna w roku 2019 w telewizji o zasięgu regionalnym”.

Jednocześnie informuję, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. EURO, będzie prowadzone  zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej

Poniżej znajdują się niezbędne informacje do prawidłowego złożenia oferty.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

(przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy z Wykonawcą)

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i emisja programu publicystycznego pn. Skarżyski Kwartalnik Gospodarczy dotyczącego działań gospodarczych podejmowanych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna w roku 2019 w telewizji o zasięgu  regionalnym.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie scenariusza, produkcję i emisję programu publicystycznego.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Opracowanie treści scenariusza programu zawierającego informacje dotyczące bieżących działań gospodarczych podejmowanych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna. Scenariusz powinien uwzględniać co namniej: wypowiedź lektora wprowadzającego do tematu; przedstawienie bieżących informacji gospodarczych z terenu miasta; wypowiedź eksperta w danym temacie, występ osób, w tym przedsiębiorców, którzy współpracowali bądź współpracują z COI oraz panel dyskusyjny z udziałem co najmniej 3 osób (w tym dziennikarza prowadzącego);
 • Produkcję programu publicystycznego zgodnie z następującymi warunkami:
 1. czas trwania: nie mniej niż 15 minut i nie więcej niż 20 minut;
 2. udźwiękowienie i oprawa muzyczna o charakterze aktywizującym;
 3. jasna, żywa kolorystyka programu, w tym prezentująca aktywność przedsiębiorców w trakcie pracy;
 4. występ osób, w tym przedsiębiorców, którzy współpracowali bądź współpracują z COI;
 5. standard techniczny nagrania umożliwi odtwarzanie filmu zgodnie z obowiązującymi standardami emisji telewizyjnej oraz w Internecie.
 • Emisję programu publicystycznego zgodnie z następującymi warunkami:
 1. rozpoczęcie emisji w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy;
 2. okres emisji: 7 kolejnych dni bez przerw, w godzinach od 8.00 do 22.00;
 3. miejsce emisji: telewizja obejmująca swoim zasięgiem miasto Skarżysko – Kamienna oraz telewizja obejmująca swoim zasięgiem województwo świętokrzyskie (zasięg regionalny); przez zasięg regionalny rozumie się dostępność telewizji w co najmniej 6 miastach powiatowych, w tym w Kielcach;
 4. czas emisji: program w pełnym wydaniu bez skrótów;
 5. liczba emisji: nie mniej niż 2 razy dziennie w okresie emisji
 • Sporządzenie i dostarczenie sprawozdania z emisji filmu informacyjnego (media plan).

 

Kod CPV: 92221000-6 Usługi produkcji telewizyjnej.

 

Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonali należycie co najmniej jedno zamówienia produkcji programu lub filmu i jego emisji;
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w projekcie umowy;
 • nikt z członków organu odpowiedzialnego za zarządzanie nie został skazany prawomocnie za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 • nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
 • zapoznali się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz warunkami logistycznymi realizacji zamówienia i w pełni je akceptują.
 • zapoznali się z obowiązującym wzorcem umowy i w pełni akceptują zawarte w nim postanowienia. W przypadku wyboru ich oferty zobowiązują się zawrzeć umowę zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego wzorcem bez zastrzeżeń.

 

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie złożonych oświadczeń.

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dn. 25.03.2019 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 25.03.2019 r. o godz. 10.15.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie za pomocą formularza ofertowego stanowiącego załącznik do Zaproszenia na adres:

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej

 1. Legionów 122 D, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna, pokój nr 116.

z dopiskiem „Oferta na produkcję filmu”.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Sposób przygotowania oferty

Oferty należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik do Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami.

 

Kryteria oceny ofert

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców oraz informacji przedłożonych w ramach formularza ofertowego.

Następnie Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, które zostały złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny :

 

Kryteria oceny ofert oraz wagi przypisane poszczególnym kryteriom

Lp. Kryterium Waga
1. Cena brutto 100 %

 

 

Załączniki do pobrania:

01. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Kwartalnik Gospodarczy.

02. Umowa z Wykonawcą – Kwartalnik Gospodarczy.

03. Formularz ofertowy – Kwartalnik Gospodarczy.

 

Partnerzy

 • UM Skarżysko-Kamienna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • TARGI KIELCE S.A.
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content