*/?> */?>

Projekt nr RPSW.02.01.00-26-0001/16 pn. Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 ,,Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie”

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

DLA ZADANIA POD NAZWĄ

 

„Badanie potrzeb osób rozpoczynających działalność gospodarczą (start up) oraz działających mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Skarżyska – Kamiennej.”

 

Szanowni Państwo,

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej zaprasza do złożenia ofert na usługę pn. „Badanie potrzeb osób rozpoczynających działalność gospodarczą (start up) oraz działających mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Skarżyska – Kamiennej”.

Jednocześnie informuję, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. EURO, będzie prowadzone  zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Projektu nr RPSW.02.01.00-26-0001/16 pn.: „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 ,,Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Poniżej znajdują się niezbędne informacje do prawidłowego złożenia oferty.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

(przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy z Wykonawcą)

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania potrzeb osób rozpoczynających działalność gospodarczą (start up) oraz działających mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Skarżyska – Kamiennej oraz powiatu skarżyskiego w zakresie oczekiwanego wsparcia ze strony instytucji otoczenia biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej.

 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

 • Część 1 – Opracowanie ankiety badawczej
 • Część 2 – Przeprowadzenie badania ankietowego w terenie
 • Część 3 – Analiza wyników i sporządzenie raportu końcowego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Kod CPV

Kod CPV:79310000-0  Usługi badania rynku

 

Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonali należycie co najmniej 1 badanie ankietowe wraz z opracowaniem raportu z tego badania. Na dowód spełniania warunku wskazuję nazwę badania i raportu oraz datę ich przeprowadzenia: …………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą posiadającą tytuł doktora w zakresie nauk społecznych lub nauk humanistycznych;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w projekcie umowy;
 • nikt z członków organu odpowiedzialnego za zarządzanie nie został skazany prawomocnie za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 • nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
 • zapoznali się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz warunkami logistycznymi realizacji zamówienia i w pełni je akceptuję.
 • zapoznali się z obowiązującym wzorcem umowy i w pełni akceptują zawarte w nim postanowienia. W przypadku wyboru ich oferty zobowiązują się zawrzeć umowę zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego wzorcem bez zastrzeżeń.

 

Termin i miejsce składania ofert

Termin złożenia ofert upływa w dn. 26.09.2018 roku o godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 26.09.2018 roku o godz. 13:15.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej przy wykorzystaniu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia na adres:

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej

 1. Legionów 122 D, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna, pokój nr 116.

z dopiskiem „Oferta na badanie potrzeb przedsiębiorców”.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferta przesłana pocztą, która wpłynie po upływie terminu składania lub złożona przy użyciu środków elektronicznych nie będzie brana pod uwagę.

 

Sposób przygotowania oferty

Oferty należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami.

Kryteria oceny ofert

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców oraz informacji przedłożonych w ramach formularza ofertowego.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny (100%). Oferta z najniższą łączną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danego Wykonawców.

Dokumenty do pobrania:

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – badanie potrzeb

2. Wzór umowy z Wykonawcą – badanie potrzeb 2.1.

3. Formularz ofertowy – badanie potrzeb

Partnerzy

 • UM Skarżysko-Kamienna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • TARGI KIELCE S.A.
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content