*/?> */?>

Zaproszenie do składania ofert dla zadania pod nazwą „Remont korytarza II piętra budynku biurowego przy ul. Legionów 122D w Skarżysku – Kamiennej”

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

DLA ZADANIA POD NAZWĄ

 

 

Remont korytarza II piętra budynku biurowego przy ul. Legionów 122D w Skarżysku – Kamiennej”

 

 

Szanowni Państwo,

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej zaprasza do złożenia oferty na remont korytarza II piętra budynku biurowego przy ul. Legionów 122D w Skarżysku – Kamiennej.

Jednocześnie informuję, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 130.000,00 PLN będzie prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.).

W załączeniu przekazuję szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy Wykonawcą.

Poniżej znajdują się niezbędne informacje do prawidłowego złożenia oferty.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

(przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy z Wykonawcą)

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont kapitalny korytarza (ciągu pieszego, poziomego) znajdującego się na 2. piętrze budynku biurowego zlokalizowanego przy ulicy Legionów 122D w Skarżysku – Kamiennej.

Obecnie korytarz jest w złym stanie technicznym. Na całej długości korytarza podłoga jest zdewastowana i pokryta licznymi naderwaniami wykładziny oraz silnymi zabrudzeniami, w tym oleistymi. W podłodze znajdują się dziury, w tym liczne nierówności posadzki pod wykładziną. Na całej długości korytarza, na ścianach występują liczne spękania oraz intensywne zabrudzenia. Ściany pokryte są tynkiem tzw. barankiem, który w wielu miejscach był wielokrotnie malowany w sposób nieprofesjonalny (liczne przebarwienia i nierówności). Na niemal całej długości korytarza łączenia płyt wiórowych są wyraźnie nierówne. Wszystkie ościeżnice drzwi i drzwi wejściowe do pomieszczeń noszą wyraźne ślady intensywnego, długoletniego użytkowania. Na całej długości korytarza sufit z paneli i kształtek metalowych jest zniszczony i brudny. Wszystkie oprawy oświetleniowe na korytarzu pochodzą z lat 1985 – 1990 i są całkowicie zużyte.

 

W związku z powyższym realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności prace wskazane w przedmiarze robót, do których należą m.in.:

 1. Prace rozbiórkowe polegające na zerwaniu posadzek, rozebraniu sufitu oraz demontażu innych elementów;
 2. Kompleksowe wykonanie podłogi i posadzek;
 3. Kompleksowe wykonanie okładzin ścian z płyt gipsowo – kartonowych wraz z malowaniem;
 4. Wykonanie sufitu podwieszanego, kasetonowego;
 5. Wymiana drzwi i ościeży;
 6. Wykonanie instalacji oświetleniowej wraz z montażem oświetlenia LED;
 7. Utylizacja gruzu i zdemontowanych elementów stolarki drzwiowej i oświetlenia;

 

Szczegółowy zakres robot został wskazany w załączonym przedmiarze robót.

Inne istotne warunki zamówienia

 • Zamawiający rekomenduje aby przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się z warunkami logistycznymi realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności objętych niniejszym zamówieniem własnymi środkami oraz własnym sprzętem lub przy pomocy podwykonawcy. Zamawiający nie udostępnia własnych zasobów ludzkich i materiałowych;
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do żądania odszkodowania bądź zadośćuczynienia od Zamawiającego.
 • Zamawiający dokona poprawy w tekście oferty omyłek rachunkowych, a w przypadku braku wymaganych dokumentów, wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.
 • Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). Szczegółowe zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy zostały uregulowane w projekcie umowy.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli sposobu realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w trakcie jego realizacji, a także żądania dodatkowych dokumentów na potwierdzenie spełnienia wszystkich postanowień opisanych w SOPZ.

 

Kod CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

 

 

Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
 1. należycie wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonywaniu robót budowalnych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każde;
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w projekcie umowy,
 • zapoznali się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz warunkami logistycznymi realizacji zamówienia i w pełni je akceptują,
 • zapoznali się z obowiązującym wzorcem umowy i w pełni akceptują zawarte w nim postanowienia. W przypadku wyboru ich oferty zobowiązują się zawrzeć umowę zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego wzorcem bez zastrzeżeń,
 • nikt z członków organu odpowiedzialnego za zarządzanie nie został skazany prawomocnie za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 • nie otwarto wobec reprezentowanego przez nich podmiotu likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
 • są świadomi i w pełni akceptują fakt, iż Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą bez odszkodowania w przypadku zaistnienia po jego stronie okoliczności, które uniemożliwiają realizację zamówienia,
 • w przypadku wyboru ich oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Termin i miejsce składania ofert

Termin złożenia ofert upływa w dn. 26.02.2021 roku o godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 26.02.2021 roku o godz. 11.30.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej przy wykorzystaniu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia na adres:

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej

 1. Legionów 122 D, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna

Pokój nr 116.

z dopiskiem:

OFERTA NA REMONT KORYTARZA, NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26.02.2021 godz. 11.30”.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferta przesłana pocztą, która wpłynie po upływie terminu składania lub złożona przy użyciu środków elektronicznych nie będzie brana pod uwagę.

 

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń w ramach formularza ofertowego.

Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie przy wykorzystaniu niżej wskazanych kryteriów

 

Kryteria oceny ofert oraz wagi przypisane poszczególnym kryteriom

Lp. Kryterium Waga
1. Cena brutto 60 %
2. Okres gwarancji 30 %
3. Czas wykonania naprawy gwarancyjnej 10 %

 

Szczegółowy pis sposobu przyznawania punktacji za spełnianie danego kryterium oceny oferty zawarto w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

 

 

 

Załączniki

Partnerzy

 • UM Skarżysko-Kamienna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • TARGI KIELCE S.A.
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content