*/?> */?>

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DLA ZADANIA POD NAZWĄ „Zakup usługi w zakresie ustanowienia, udokumentowania oraz wdrożenia systemu zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015 i uzyskania certyfikatu wydanego przez stosowną jednostkę certyfikującą w ramach projektu Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu”

Szanowni Państwo,

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej zaprasza do złożenia ofert na usługę pn. „Zakup usługi w zakresie ustanowienia, udokumentowania oraz wdrożenia systemu zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO  9001:2015 i uzyskania certyfikatu wydanego przez stosowną jednostkę certyfikującą  w ramach projektu „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu”.

Jednocześnie informuję, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. EURO, będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Projektu nr RPSW.02.01.00-26-0001/16 pn.: „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 ,,Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Poniżej znajdują się niezbędne informacje do prawidłowego złożenia oferty.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

(przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy z Wykonawcą)

 

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001-2015 w jednostce Zamawiającego, będącej jednostką administracji publicznej, prowadzącej do uzyskania certyfikatu nadanego przez uprawnioną jednostkę certyfikującą.

Przedmiot zamówienia obejmuje trzy główne procesy realizowane w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej na rzecz klientów zewnętrznych tj.:

 • Zarządzanie Skarżyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości;
 • Zarządzanie Skarżyskim Inkubatorem Technologicznym;
 • Zarządzanie usługą „Wirtualne Biuro”;

 

Zakres przedmiotowy usługi dla każdego z w/w procesów obejmuje co najmniej:

 • Zapewnienie wyspecjalizowanej kadry podczas realizacji całości usługi;
 • Przygotowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla Zamawiającego dotyczących ISO 9001;
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Zamawiającego, w tym:
 1. Szkolenie dla kadry kierowniczej (1 osoba );
 2. Szkolenie dla pracowników (7 osób);
 3. Szkolenie dla kandydatów na audytorów wewnętrznych (1 osoba);
 • Zebranie podstawowych informacji o jednostce.
 • Weryfikacja, a w razie konieczności aktualizacja schematu organizacyjnego jednostki oraz zakresów odpowiedzialności i uprawnień na stanowiskach pracy;
 • Weryfikacja, a w razie konieczności opracowanie polityki jakości/celów jakościowych;
 • Opracowanie analizy czynników ryzyka według normy PN-EN ISO 9001:2015.
 • Zaprojektowanie i opracowanie procedur systemowych wymaganych obligatoryjnie przez normy PN-EN ISO 9001:2015 w tym:
 1. opis procesów głównych w jednostce i sporządzenie kart procesowych dla wskazanych trzech głównych, wybranych przez Zamawiającego procesów,
 2. opracowanie księgi jakości.
 • Sporządzenie stosownej dokumentacji poauditowej przez Wykonawcę.
 • Wsparcie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością u Zamawiającego,
 • Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji z przeprowadzonego i wdrożonego Systemu wraz z przygotowaniem do uzyskania certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001-2015.
 • Wybór jednostki certyfikującej i wyznaczenie terminu auditu certyfikującego.
 • Obecność Wykonawcy podczas auditu certyfikującego.
 • Przeprowadzenie audytu certyfikującego ( przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi wykonania audytu I nadzoru oraz usługi wykonania audytu II nadzoru).
 • Wydanie Certyfikatu Systemu Zarzadzania Jakością Zgodnego z normą PN-EN ISO 9001-2015.

 

Kod CPV: 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania.

 

 1. Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 • Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonali należycie co najmniej dwa (2) zamówienia na usługi wdrożenia systemu zarzadzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przedstawi informacje zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza oferty.
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w projekcie umowy;
 • nikt z członków organu odpowiedzialnego za zarządzanie nie został skazany prawomocnie za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 • nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
 • zapoznali się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz warunkami logistycznymi realizacji zamówienia i w pełni je akceptują.
 • zapoznali się z obowiązującym wzorcem umowy i w pełni akceptują zawarte w nim postanowienia. W przypadku wyboru ich oferty zobowiązują się zawrzeć umowę zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego wzorcem bez zastrzeżeń.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie złożonych oświadczeń oraz informacji przedłożonych w ramach formularza ofertowego.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dn. 09.10.2020 r. o godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 09.10.2020 r. o godz. 13.15.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie za pomocą formularza ofertowego stanowiącego załącznik do Zaproszenia na adres:

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej

 1. Legionów 122 D, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna, pokój nr 116.

z dopiskiem „Oferta na usługę ISO”.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami. Pola, które nie zostaną wypełnione z uwagi na charakter składanej oferty należy wykreślić w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację intencji Wykonawcy.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować do dnia 06 listopada 2020 roku.

 

 • Kryteria oceny ofert

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców oraz informacji przedłożonych w ramach formularza ofertowego.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny (100%). Oferta z najniższą łączną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danego Wykonawcę.

Dokumenty do pobrania:

01.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

02.Formularz ofertowy

04.Wzór umowy z Wykonawcą

 

 

Partnerzy

 • UM Skarżysko-Kamienna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • TARGI KIELCE S.A.
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content