*/?> */?>

Zaproszenie do składania ofert dla zadania pod nazwą:„Produkcja i emisja w lokalnym portalu internetowym oraz bezpłatnym czasopiśmie kolportowanym na terenie miasta Skarżysko – Kamienna materiałów informacyjnych dotyczących Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego oraz Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

DLA ZADANIA POD NAZWĄ

„Produkcja i emisja w lokalnym portalu internetowym oraz bezpłatnym czasopiśmie kolportowanym na terenie miasta Skarżysko – Kamienna materiałów informacyjnych dotyczących Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego oraz Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”.

 

 

Szanowni Państwo,

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej zaprasza do złożenia ofert na usługę pn. „Produkcja
i emisja w lokalnym portalu internetowym oraz bezpłatnym czasopiśmie kolportowanym na terenie miasta Skarżysko – Kamienna materiałów informacyjnych dotyczących Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego oraz Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”.

Jednocześnie informuję, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. EURO, będzie prowadzone  zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej

Poniżej znajdują się niezbędne informacje do prawidłowego złożenia oferty.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

(przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy z Wykonawcą)

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i emisja w lokalnym portalu internetowym oraz bezpłatnym czasopiśmie kolportowanym na terenie miasta Skarżysko – Kamienna materiałów informacyjnych dotyczących Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego oraz Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje trzy części:

 • Cześć 1. Opracowanie graficzne materiałów informacyjnych o charakterze reklamowym z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego;
 • Część 2. Emisja w lokalnym portalu internetowym materiałów informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego;
 • Część 3. Publikacja materiałów informacyjnych w bezpłatnym miesięczniku kolportowanym na terenie miasta Skarżysko – Kamienna.
 1. Część 1.

Przedmiot zamówienia w zakresie części 1. obejmuje opracowanie graficzne materiałów informacyjnych o charakterze reklamowym z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego celem przygotowania ich do emisji w lokalnym portalu internetowym.

 

Wymagania minimalne odnośnie opracowania

Materiały informacyjne obligatoryjnie powinny zawierać co najmniej następujące elementy:

 • Logo Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej;
 • Logo Miasta Skarżysko – Kamienna;
 • Korektę redakcyjną tekstu;
 • Tekst merytoryczny przekazany przez Zamawiającego minimum 4000 znaków;
 • Ilustracje przekazane przez Zamawiającego – minimum 4 ilustracje;
 • Dane adresowe COI;

Umiejscowienie poszczególnych elementów tekstowych i graficznych w opracowaniu powinno umożliwiać identyfikację wizualną zarówno COI jak i Miasta.

 1. Część 2.

Przedmiotem zamówienia w części 2. jest emisja w lokalnym portalu internetowym materiałów informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego i opracowanych uprzednio przez Wykonawcę.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił emisję w następujący sposób:

 • rozpoczęcie emisji najpóźniej w dn. 14 listopada 2019 roku;
 • okres emisji: co najmniej 14 kolejnych dni bez przerw;
 • miejsce emisji: strona główna wybranego lokalnego portalu internetowego w Skarżysku – Kamiennej;

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił dowód w formie raportu z emisji na potwierdzenie wykonania emisji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym liczbie wyświetleń strony internetowej z materiałem informacyjnym w badanym okresie.

 • Część 3.

Przedmiotem zamówienia w części 3. jest publikacja materiałów informacyjnych w bezpłatnym miesięczniku kolportowanym na terenie miasta Skarżysko – Kamienna. Materiały powinny zostać uprzednio opracowane przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami zawartymi w części 1.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił publikację w następujący sposób:

 • rozpoczęcie publikacji najpóźniej w dn. 20 listopada 2019 roku;
 • zasięg publikacji: teren Miasta Skarżysko – Kamienna;
 • miejsce publikacji: dowolna strona wybranego czasopisma kolportowanego bezpłatnie w Skarżysku – Kamiennej;

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił dowód w formie raportu z publikacji na potwierdzenie wykonania publikacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym liczbie kolportowanych egzemplarzy czasopisma z materiałem informacyjnym Zamawiającego.

 

Kod CPV:  92111210-7 Produkcja filmów reklamowych.

 

Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonaliśmy należycie co najmniej 1 usługę produkcji i emisji materiałów informacyjnych o wartości brutto co najmniej 1.000,00 zł.;
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w projekcie umowy;
 • zapoznali się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz warunkami logistycznymi realizacji zamówienia i w pełni je akceptujemy;
 • zapoznali się z obowiązującym wzorcem umowy i w pełni akceptujemy zawarte w nim postanowienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się zawrzeć umowę zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego wzorcem bez zastrzeżeń;
 • nikt z członków organu odpowiedzialnego za zarządzanie nie został skazany prawomocnie za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 • nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie złożonych oświadczeń.

 

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dn. 28.10.2019 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 28.10.2019 r. o godz. 10.15.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie za pomocą formularza ofertowego stanowiącego załącznik do Zaproszenia na adres:

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej

 1. Legionów 122 D, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna, pokój nr 116.

z dopiskiem „Oferta na produkcję i emisję materiałów informacyjnych”.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Sposób przygotowania oferty

Oferty należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik do Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami.

 

Kryteria oceny ofert

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców oraz informacji przedłożonych w ramach formularza ofertowego.

Następnie Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, które zostały złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny :

 

Kryteria oceny ofert oraz wagi przypisane poszczególnym kryteriom

Lp. Kryterium Waga
1. Cena brutto 100 %

Dokumenty do pobrania:

1.Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy z Wykonawcą

 

Partnerzy

 • UM Skarżysko-Kamienna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • TARGI KIELCE S.A.
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content