*/?> */?>

Zaproszenie do składania ofert „Ochrona w formie całodobowego monitoringu wraz z wideo weryfikacją, konserwacją i utrzymaniem lokalnych systemów bezpieczeństwa”

 

Skarżysko – Kamienna, dn. 22.12.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

DLA ZADANIA POD NAZWĄ

 

„Ochrona w formie całodobowego monitoringu wraz z wideo weryfikacją, konserwacją i utrzymaniem lokalnych systemów bezpieczeństwa”

 

Szanowni Państwo,

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi ochrony w formie całodobowego monitoringu wraz z wideo weryfikacją, konserwacją i utrzymaniem lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Jednocześnie informuję, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. EURO, będzie prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2019 Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej z dnia 02.12.2019 r.

W załączeniu przekazuję szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy Wykonawcą.

Poniżej znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona budynków Zamawiającego realizowana w formie monitoringu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego, polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych wraz z wideo weryfikacją tych sygnałów a także bieżąca konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej tych systemów w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2018 poz. 2142 ze zm.) oraz podejmowanie interwencji wobec sprawców ujawnionych przestępstw i wykroczeń.

Realizacja przedmiotu zamówienia dotyczy następujących budynków pozostających w trwałym zarządzie Zamawiającego:

 • Część 1 przedmiotu zamówienia – Budynek biurowy Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, ul. Legionów 122 D, 26 -110 Skarżysko – Kamienna
 • Część 2 przedmiotu zamówienia – Budynek Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego, ul. Asfaltowa 1/364, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna;

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części w ten sposób, że część 1 to budynek biurowy Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, ul. Legionów 122 D, 26 -110 Skarżysko – Kamienna zaś część 2 to budynek Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego, ul. Asfaltowa 1/364, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna.

 

 

Kod CPV

79710000-4 – Usługi ochroniarskie

 

Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie ze wskazanym podziałem na Część 1 i Część 2 przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

Warunki udziału w postępowaniu

Dla Części 1 przedmiotu zamówienia:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty spełniające następujące warunki

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonali należycie co najmniej trzy usługi ochrony mienia w formie monitoringu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego, polegające na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych w rozumieniu 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2018 poz. 2142 ze zm.) wraz z wykonywaniem wideo patrolu i wideo weryfikacji lub wideo analizy.
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
 1. dysponują całodobowym, uzbrojonym stanowiskiem interwencyjnym, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U.2015 poz. 992).
 2. dysponują na terenie powiatu skarżyskiego na dzień składania oferty, albo będą dysponować nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku co najmniej jedną grupą interwencyjną, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U.2015 poz. 992) i zapewnią czas dojazdu do obiektów Zamawiającego w czasie do 10 minut od otrzymania sygnału;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w projekcie umowy;
 • nikt z członków organu odpowiedzialnego za zarządzanie nie został skazany prawomocnie za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 • nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
 • zapoznali się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz warunkami logistycznymi w terenie realizacji zamówienia i w pełni je akceptują.
 • zapoznali się z obowiązującym wzorcem umowy i w pełni akceptują zawarte w nim postanowienia. W przypadku wyboru ich oferty zobowiązują się zawrzeć umowę zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego wzorcem bez zastrzeżeń.

 

Dla Części 2 przedmiotu zamówienia:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty spełniające następujące warunki

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonali należycie co najmniej trzy usługi dotyczące utrzymywania i konserwowania istniejącego elektronicznego systemu monitoringu przez okres co najmniej 6 miesięcy;
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w projekcie umowy;
 • nikt z członków organu odpowiedzialnego za zarządzanie nie został skazany prawomocnie za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 • nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
 • zapoznali się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz warunkami logistycznymi w terenie realizacji zamówienia i w pełni je akceptują.
 • zapoznali się z obowiązującym wzorcem umowy i w pełni akceptują zawarte w nim postanowienia. W przypadku wyboru ich oferty zobowiązują się zawrzeć umowę zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego wzorcem bez zastrzeżeń.

 

UWAGA

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie złożonego oświadczenia oraz informacji przedłożonych w ramach formularza ofertowego. W przypadku wątpliwości co do spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień, w tym dokumentów poświadczających spełnianie warunków.

 

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dn. 28.12.2020 r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 28.12.2020 r. o godz. 12.15.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie za pomocą formularza ofertowego stanowiącego załącznik do Zaproszenia na adres:

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, ul. Legionów 122 D, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna, pokój nr 116, z dopiskiem „Oferta na ochronę”.  

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Sposób przygotowania oferty

Oferty należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik do Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami.

 

Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń w ramach formularza ofertowego.

 

Kryteria oceny ofert oraz wagi przypisane poszczególnym kryteriom dla Części 1

Lp. Kryterium Waga
1. Cena brutto 70 %
2. Czas reakcji serwisu w przypadku awarii systemu bezpieczeństwa 20 %
3. Liczba wirtualnych patroli wideo na obiektach Zamawiającego 10 %

 

Kryteria oceny ofert oraz wagi przypisane poszczególnym kryteriom dla Części 2

Lp. Kryterium Waga
1. Cena brutto 100 %

 

Załączniki

Partnerzy

 • UM Skarżysko-Kamienna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • TARGI KIELCE S.A.
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content