*/?> */?>

Zaproszenie do składania ofert

Skarżysko – Kamienna, dn. 10.10.2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

DLA ZADANIA POD NAZWĄ

 „Dostarczenie i załadunek pelletu drzewnego klasy A1 do kotłowni w budynku Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego w okresie od 19 października 2018 r. do 31 maja 2019 r.”

Szanowni Państwo,

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie i załadunek paliwa (pelletu drzewnego) do kotłowni budynku Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego w Skarżysku – Kamiennej.

Jednocześnie informuję, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. EURO, będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej.

W załączeniu przekazuję szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy Wykonawcą.

Poniżej znajdują się niezbędne informacje do prawidłowego złożenia oferty.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

(przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy z Wykonawcą)

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i załadunek pelletu drzewnego do kotłowni budynku Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Asfaltowej 1a/364 w Skarżysku Kamiennej.
Okres dostaw: od 19 października 2018 r. do 31 maja 2019 r.

Szacowana całkowita masa pelletu objętego dostawami: maksymalnie 120 ton

 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

 1. Zapewnienie dostaw pelletu drzewnego klasy A1 zgodnie z normą PN-EN ISO 17225-2:2014, (E) o następujących parametrach:
  1. kaloryczność nie mniejsza niż 16,5 MJ/kg,
  2. średnica 6÷8 mm,
  3. długość 3,15 średnic,
  4. wilgotność max 10%,
  5. gęstość materiału min. 1,12 kg/dm3,
  6. zawartość popiołu max. 0,7%.
 2. Załadunek pelletu drzewnego do kotłów HDG Bawaria Compact 200 zlokalizowanych w budynku Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego położonego przy ul. Asfaltowej 1a/364 w Skarżysku-Kamiennej. Wloty załadunkowe do zasobników kotłów Bawaria Compact 200 znajdują się na dachu kotłowni, na wysokości około 3 m od podłoża.

 

Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Nie dopuszcza się możliwości magazynowania pelletu na terenie i w budynku Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego;
 2. Z uwagi na istniejące ograniczenia (kratka parkingowa) na terenie przylegającym do Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego nie dopuszcza się wjazdu pojazdów o masie łącznej powyżej 3,5 tony;
 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności objętych niniejszym zamówieniem własnymi środkami oraz własnym sprzętem lub przy pomocy podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający dokona poprawy w tekście oferty omyłek rachunkowych, w przypadku braku wymaganych dokumentów wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.

 

Kod CPV

09111400-4 – Paliwa drzewne

 

Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
  1. należycie wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie pelletu do kotłów zasypywanych w/w paliwem o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każde.
  2. w celu spełnienia powyższego kryterium, na formularzu ofertowym Wykonawca składa oświadczenie w w/w zakresie
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w projekcie umowy;
 • nikt z członków organu odpowiedzialnego za zarządzanie nie został skazany prawomocnie za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 • wobec których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

 

Termin i miejsce składania ofert

Termin złożenia ofert upływa w dn. 15.10.2018 roku o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 15.10.2018 roku o godz. 12:15.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej przy wykorzystaniu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia na adres:

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej

 1. Legionów 122 D, 26 – 110 Skarżysko – Kamienna Pokój nr 116.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferta przesłana pocztą, która wpłynie po upływie terminu składania lub złożona przy użyciu środków elektronicznych nie będzie brana pod uwagę.

 

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń w ramach formularza ofertowego.

Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny w odniesieniu do szacowanej wartości przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z Wykonawcą w przypadku, gdy zaproponowana cena będzie odbiegała od szacowanej wartości przedmiotu zamówienia w sposób rażący bądź uniemożliwiający realizację przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki

Zał. nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał. nr 2 – Formularz ofertowy

Zał. nr 3 – Wzór umowy

Zał. nr 2 do Umowy – Zlecenie Dostawy

Zał. nr 3 do Umowy – Protokół odbioru

Partnerzy

 • UM Skarżysko-Kamienna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
 • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • TARGI KIELCE S.A.
 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content