*/?> */?>

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

            Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej, jako Zamawiający informuje, że  zgodnie   z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z  2018 r. poz. 1986 ) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na:

Prace remontowe – remont pomieszczeń wraz z remontem instalacji elektrycznej

                                            wydzielonej części 5. piętra

 

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu nr RPSW.02.01.00-26-0001/16 pn. „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zgodnie z  art. 93 ust. 1. pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie   o udzielenie zamówienia, jeżeli  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty.   Po ustaleniu rankingu ofert , jako najkorzystniejsza oferta  została ustalona   oferta  Nr 1 złożona przez ULOIL Urszula Rudnicka  za cenę brutto: 410.610,58  zł. ( cena stanowiła jedno z czterech kryteriów oceny ofert ).

 

Zamawiający może unieważnić postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp również przed wyborem najkorzystniejszej oferty, gdy po otwarciu ofert zamawiający stwierdzi, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (np. w złożonych nie występują oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 Pzp i ceny ofert podane  w trakcie otwarcia ofert nie ulegną zmianie). Taka sytuacja ma miejsce w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający zabezpieczył na realizacje przedmiotowego zamówienia kwotę :   398.520,00  zł. brutto.  Po dokonaniu analizy możliwości finansowych Zamawiający  uznał, iż nie może zwiększyć kwoty, którą zamierza przeznaczyć    na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

To w gestii samego zamawiającego pozostaje decyzja, czy podejmować próbę zwiększenia kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czy od razu unieważniać postępowanie o udzielenie zamówienia. To Zamawiający, nie wykonawca, ponosi wyłączną odpowiedzialność za gospodarowanie środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny.

 

Biorąc powyższe pod uwagę zachodzą przesłanki prawne i faktyczne do unieważnienia przedmiotowego postępowania.

 

Podstawa prawna udostępnienia informacji: art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 92 ust. 2  ustawy Pzp.

Do pobrania:

Inf. dot. unieważnienia

Partnerzy

  • UM Skarżysko-Kamienna
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  • Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód
  • Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
  • TARGI KIELCE S.A.
  • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego
0
Send a message
Przepraszamy! Nie ma Nas online. Zostaw nam wiadomość a my postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to możliwe.
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz nam wiadomość!
Your name
* Email
We're online!

Facebook

*/?>
Skip to content