Informacja o uruchomieniu naboru na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez PUP Skarżysko-Kamienna

Artykuł przeczytasz w 1 minutę.

Decyzją MRPiPS z dnia 27 grudnia 2023r. znak: DF.I.6020.13.7.2023.JC, powiat skarżyski otrzymał środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w 2024 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
W związku z powyższym od dnia 10 stycznia 2024r. można składać wnioski na wszystkie usługi i instrumenty dotyczące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
W przypadku naboru wniosków na:

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – ograniczenie do 10 wniosków w ramach tego naboru
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – ograniczenie do 10 stanowisk pracy w ramach tego naboru

Kierując się zasadą celowości, gospodarności, racjonalności, transparentności wydatkowania środków publicznych PUP ustalił maksymalne KWOTY DOFINANSOWANIA/REFUNDACJI Jednak ostatecznie kwoty wsparcia będą ustalane indywidualnie, po ocenie całokształtu przedsięwzięcia i uwzględnieniu potrzeb wnioskodawcy oraz celowości i racjonalności wydatkowania środków publicznych. Jednocześnie informujemy, że umowy podpisywane będą sukcesywnie do wyczerpania wysokości limitu dostępnych środków.

Przed ich złożeniem prosimy o zapoznanie się z aktualnymi drukami wniosków oraz kryteriami realizacji poszczególnych form, które dostępne są na naszej stronie w zakładce DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY oraz DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW.
UWAGA! Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie i pobranie aktualnych druków, gdyż część z nich zmieniła się w styczniu 2024r.

UWAGA!
W ramach środków Funduszu Pracy będą aktywizowani przede wszystkim bezrobotni, którzy nie kwalifikują się do uczestnictwa w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” Działanie 10.01 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy (projekty PUP/MUP).

Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym wg kolejności wpływu do wyczerpania środków.

Wszystkich zainteresowanych bezrobotnych, pracodawców i przedsiębiorców prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny ze swoim Doradcą Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

 

Tekst za: PUP w Skarżysku-Kamiennej.

Skip to content